Paris Mexis
an author
Pylades / Jocasta

by G. Kouroupos [lib. G. Cheimonas, I. Iliopoulou]
Hellenic Festival, 2015
[Set Design]